SLOVENSKÝ JAZYK [ESLOVACO]

MANIFEST

ÚVOD

Galícijský jazyk je najcennejším nehmotným kultúrnym dedičstvom galícijského ľudu. Stotožňuje nás ako Galícijčanov a poskytuje nám osobitné miesto na svete.

DEJINY

Galícijčania sme hrdí na svoj tisícročný jazyk so slávnou minulosťou, ktorý v dôsledku politických okolností v prvých desaťročiach 16. storočia vošiel do tunela vynúteného mlčania, až sa stal nástrojom marginalizácie, fyzického a morálneho trpenia mnohých pokolení. Nepretržité ústne používanie galícijčiny prostými ľudmi a práca intelektuálnych elít, ktoré ju od 19. storočia rehabilitovali, umožnili záchranu hlavného identifikačného znaku Galícijčanov a podstatného základu našej kultúry. Práca týchto všetkých osôb viedla k tomu, že Galícia je dnes historickou národnosťou a má politickú autonómiu. Jednotlivé autonómne vlády kládli základy spoločenskej regenerácie galícijského jazyka, menovite v oblasti školstva, administratívy a verejnoprávnych masmédií.

PREDSTAVENIE PLATFORMY

ProLingua je platforma, založená ľuďmi najrôznejších presvedčení a povolaní. Jej výlučným zámerom je podporovanie galícijčiny ako vlastného jazyka Galície (a hraničiaceho pásma) a dosiahnutie jej skutočnej oficiálnosti vrátane bežnej prítomnosti v oblastiach, odkiaľ je doteraz fakticky vylúčená, ako je podnikanie, spravodlivosť a iné verejné a súkromné služby, menovite masmédiá. Za tým účelom vyhlasujeme za nekompromisný cieľ splnenie celého obsahu platného Rehabilitačného zákona galícijského jazyka z roku 1983 a Všeobecného rehabilitačného plánu galícijského jazyka z roku 2004. Oba boli jednohlasne schválené galícijským parlamentom. Ako občania právneho štátu žiadame bezvýhradné plnenie právoplatných jazykových zákonov. Žiadame tiež, aby sa neuplatnila žiadna legislatívna zmena, ktorá by obmedzovala právo Galícijčanov na výuku a používanie galícijčiny, ako aj na jej povýšenie na znak galícijskej identity.

SPÔSOB FUNGOVANIA

- Jedinou podmienkou pre členstvo v tejto platforme je vôľa angažovať sa na ochranu galícijského jazyka a na podporu jeho používania vo všetkých oblastiach, verejných i súkromných.

- Keďže galícijský jazyk je dedičstvom galícijského ľudu, odmietame akékoľvek snahy prisvojiť si ho alebo pripísať ho ktorejkoľvek osobitej skupine či ideológii.

- Človek sa stáva členom ProLinguy ako súkromná osoba. V rámci platformy nevystupuje ako predstaviteľ žiadnej skupiny či asociácie.

- ProLingua podporí najrôznejšie iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu svojich cieľov, ale nikdy sa nepridá ako taká do cudzích iniciatív. Do nich sa celkom slobodne smú pridať jej členovia ako jednotlivci.

- Keď sa v iniciatíve použije logotyp ProLinguy, nikdy sa pri ňom nesmie použiť žiaden iný logotyp akéhokoľvek druhu či motivácie.

- Zastupovanie ProLinguy patrí všetkým členom v rovnakej miere. Komunikácia s verejnými inštitúciami bude podmienená prijatím všetkých cieľov ProLinguy.