ČEŠTINA [CHECO]

MANIFEST

ÚVOD

Galicijský jazyk je nejcennějším nehmotným kulturním dědictvím galicijského lidu. Ztotožňuje nás jako Galicijce a poskytuje nám osobité místo na světě.

DĚJINY

Galicijci jsme hrdí na svůj tisíciletý jazyk se slávnou minulostí, jenž v důsledku politických okolností v prvních desetiletích 16. století vešel do tunela vynuceného mlčení, až se stal nástrojem marginalizace, fyzického a morálního trpění mnohých pokolení. Nepřetržité ústní používání galicijštiny prostými lidmi a práce intelektuálních elit, jež ji od 19. století rehabilitovaly, umožnily záchranu hlavního identifikačního znaku Galicijců a podstatného základu naší kultury. Práce těchto vších osob vedla k tomu, že Galicie je dnes historickou národností a má politickou autonomii. Jednotlivé autonomní vlády kládly základy společenské regenerace galicijského jazyka, zejména v oblasti školství, administrativy a veřejnoprávních masmédií.

PŘEDSTAVENÍ PLATFORMY

ProLingua je platforma, založená lidmi nejrůznějších přesvědčení a povolání. Její výlučným záměrem je podporování galicijštiny jako vlastného jazyka Galicie (a hraničícího pásma) a dosažení její skutečné oficiálnosti včetně běžné přítomnosti v oblastech, odkud je dosud fakticky vyloučená, jako je podnikání, spravedlnost a jiné veřejné a soukromé služby, zejména masmédia. Za tým účelem vyhlašujeme za nekompromisní cíl plnění celého obsahu platného Rehabilitačního zákona galicijského jazyka z roku 1983 a Obecného rehabilitačního plánu galicijského jazyka z roku 2004. Oba byly jednohlasně schválené galicijským parlamentem. Jako občané právního státu žádáme úplné splnění právoplatných jazykových zákonů. Žádáme také, aby se neuplatnila žádná legislativní změna, která by omezovala právo Galicijců na výuku a používání galicijštiny, jak i na její povýšení na znak galicijské identity.

ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ

- Jedinou podmínkou pro členství v této platformě je vůle angažovat se na ochranu galicijského jazyka a na podporu jeho používání ve vších oblastech, veřejných i soukromých.

- Poněvadž galicijský jazyk je dědictvím galicijského lidu, odmítáme jakékoliv snahy přisvojit si ho anebo připsát ho kterékoliv osobité skupině či ideologii.

- Člověk se stává členem ProLinguy jakožto soukromá osoba. V rámci platformy nevystupuje jako představitel žádné skupiny či asociace.

- ProLingua podpoří nejrůznější iniciativy směřující k dosažení svých cílů, ale nikdy se nepřidá jako taková do cizích iniciativ. Do nich se zcela svobodně smějí přidat její členové jakožto jednotlivci.

- Když se v iniciativě použije logotyp ProLinguy, nikdy se při něm nesmí použít žádný jiný logotyp jakéhokoliv druhu či motivace.

- Zastupování ProLinguy patří vším členem ve stejné míře. Komunikace s veřejnými institucemi bude podmíněná přijetím vších cílů ProLinguy.