ARAGONÉS [ARAGONÉS]

MANIFIESTO

Tradución: Francho Nagore

INTRODUZIÓN

A luenga gallega ye o más preziato patrimonio inmaterial d’o pueblo gallego. Ye o que nos identifica con o que somos, gallegas e gallegos, e o que nos da un puesto propio en o mundo.

ANTEZEDENS

Os gallegos nos sentimos orgüellosos de tener una luenga milenaria con un glorioso pasato que, por zercustanzias puliticas, dentró en un túnel de silenzio forzoso en as primeras decadas d’o sieglo XVI dica esdebenir un estrumento d’amarguinazión e de sofrimiento moral e fesico de muitas chenerazions. L’uso oral ininterrumpito que en fazió a chen umil e o treballo d’as elites inteleutuals que dende o sieglo XIX sapioron reabilitar-la, fazioron posible salbar o que ye o prenzipal elemento d’identidá d’os gallegos e l’alazet esenzial d’a nuestra cultura.
O treballo de todas ixas presonas ha feito que güei Galizia siga una nazionalidá istorica e que cuente con autonomía pulitica, e os diferens gubiernos autonomos fueron metendo ros pilars ta ra recuperazión sozial d’a luenga gallega, particularmén en os ambitos de l’amostranza, de l’almenistrazión e d’os meyos de comunicazión publicos.

PRESENTAZIÓN

ProLingua ye una plataforma creyata por presonas d’ideyolochías e profesions muito diferens que tien como ochetibos esclusibos a promozión d’o gallego como luenga propia de Galizia (e d’as comarcas buegans) e a consecuzión d’a suya ofizialidá reyal, que pasa por una presenzia normal en ambitos d’os que se mantién prauticamén escluyita, como a interpresa, a chustizia e atros serbizios publicos e pribatos, espezialmén os meyos de comunicazión.
En funzión d’isto, declaramos como ochetibos irrenunciables de ProLingua a totalidá d’os contenitos de l’autual Lei de Normalizazión Lingüística de 1983 e o Plan Cheneral de Normalizazión d’a Luenga Gallega de 2004, que contoron, en os dos casos, con l’aprebazión por unanimidá d’o Parlamento de Galizia.
Somos en un Estato de dreito e como ziudadanas e ziudadanos desichimos que se cumpla de tot a lechislazión que bi ha en matiera lingüistica. Igualmén, desichimos que no se desembolique denguna mida lechislatiba que supose una perda de dreitos por parti d’as gallegas e d’os gallegos á usar e conoxer a luenga gallega e á fer-ne d’ella o suyo siñal d’identidá gallega.

FUNZIONAMIENTO

–S’establexe como una obligazión ta ras presonas que deseyen pertenexer a ista plataforma, a intinzión d’embrecar-se en a esfensa d’a luenga gallega y en a promozión d’o suyo uso en toz os ambitos, tanto publicos como pribatos.

–Por tal que a luenga gallega ye patrimonio d’o pueblo gallego, refusamos cualsiquier pretensión d’apropiar-se-ne d’ella, u bien d’acumular-le-ne á cualsiquier grupo u ideyolochía particulars. Por ixo ProLingua se declara una plataforma apartidaria e plural.

–Os miembros de ProLingua lo son a tetulo presonal e no portan garra representatibidá de grupos u asoziazions en a suya pertenexedura a ista plataforma.

–ProLingua empentará azions de tota mena endrezatas enta ra consecuzión d’os suyos ochetibos, pero nunca no s’achuntará ProLingua a denguna azión allena, a ra que tendrán plena libertá d’achuntar-sen as presonas que la integran de traza indibidual.

–Cuan en una azión figure o logotipo de ProLIngua nunca no i podrá fegurar dengún atro, siga d’o tipo u motibazión que siga.

– A representatibidá de ProLingua recaye en a totalidá d’os suyos miembros, en plena igualdá, e no tendrá más camín d’interlocuzión con os poders publicos que o cumplimiento integro d’os suyos ochetibos.