JĘZYK POLSKI [POLACO]

MANIFEST

Tradución: Wiktoria Grygierzec

WSTĘP

Język galicyjski jest najcenniejszym dziedzictwem niematerialnym narodu
galicyjskiego. Jest częścią naszej tożsamości i daje nam, Galicyjkom i
Galicyjczykom, własne miejsce w świecie.

HISTORIA

Czujemy się dumni z posiadania języka o tysiącletniej historii i chlubnej przeszłości. Nasz język, z przyczyn politycznych, na początku XVI wieku wprowadzony został siłą w obszar ciszy, stając się stopniowo przedmiotem marginacji i powodem cierpienia moralnego i fizycznego wielu pokoleń. Nieprzerwane użycie w mowie języka galicyjskiego przez prosty lud oraz praca elit intelektualnych, które w XIX wieku doprowadziły do odrodzenia języka, uczyniły możliwym ocalenie głównego elementu tożsamości galicyjskiej i podstawy naszej kultury.

Wysiłek wszystkich tych osób przyczynił się do tego, iż dziś Galicja jest uznana historyczną wspólnotą narodową i cieszy się autonomią polityczną. Kolejne rządy autonomiczne stopniowo kładły fundamenty pod społeczne odrodzenie języka galicyjskiego, zwłaszcza w dziedzinach edukacji, administracji i publicznych środków przekazu.

PREZENTACJA PLATFORMY

ProLingua jest platformą stworzoną przez osoby o różnej ideologii i pochodzące z różych grup zawodowych, których jedynym celem jest propagowanie galicyjskiego jako języka własnego Galicji (i terenów sąsiednich) oraz uzyskanie jego autentycznej oficjalności, która polega na codziennej obecności galicyjskiego w tych sferach, z których jest on praktycznie wykluczony, np. biznes, sądownictwo, usługi prywatne i publiczne, a zwłaszcza środki przekazu.

W związku z powyższym, deklarujemy jako niezrzekalny cel platformy ProLingua doprowadzenie do realizacji całości aktualnej Ustawy o Normalizacji Języka z 1983 roku oraz Generalnego Planu Normalizacji Języka Galicyjskiego z roku 2004, które, w obu przypadkach, zostały jednogłośnie ratyfikowane przez Parlament Galicji.

Jako obywatele państwa prawa domagamy się pełnego wykonania legislacji
dotyczącej kwestii języka. Ponadto postulujemy aby nie wprowadzano w życie żadnych przedsięwzięć prawnych, które wiązałyby się z utratą przez Galicyjczyków praw do używania i znajomości języka galicyjskiego lub czynienia z języka elementu tożsamości narodowej.

ZASADY DZIAŁANIA

- Ustanawia się jako jedyny wymóg w stosunku do osób, które pragną zostać członkami platformy ProLingua, wolę zobowiązania się do obrony języka galicyjskiego i propagowanie jego użycia we wszystkich dziedzinach życia, zarówno publicznych jak prywatnych.

- Język galicyjski jest dziedzictwem narodu galicyjskiego, odrzuca się zatem
wszelkie roszczenia do jego przywłaszczenia bądź przypisania go jakiejkolwiek grupie lub ideologii. ProLingua jest platformą pozapartyjną i powszechną.

- Członkostwo ProLingua jest osobistym zobowiązaniem i nie wiąże się z
reprezentowaniem żadnej z grup lub stowarzyszeń należących do platformy.

-ProLingua będzie promować działania wszelkiego typu prowadzące do osiągnięcia założonych przez nią celów, nie identyfikując się z działaniami osób trzecich, do czego mają pełne prawo pojedynczy, indywidualni członkowie platformy.

- W miejscu gdzie logotyp ProLingua promować będzie daną akcję, zabrania się umieszczania innych znaków, bez względu na ich rodzaj czy przesłanki.

- Reprezentacja ProLingua jest prawem i obowiązkiem wszystkich jej członków w pełni do tego równouprawnionych. Dialog z władzami państwowymi będzie skierowany wyłącznie na spełnienie celów wyznaczonych przez platformę.